kolizja drogowa wskutek czego samochód uległ szkodzie całkowitej, naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona

Brak odpowiedzialności sprawcy?

Bardzo często kontaktują się z nami Klienci, którzy mają problem z uzyskaniem wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy ze względu na brak ważnej polisy OC. W każdym takim przypadku warto zweryfikować za pomocą  strony www.ufg.pl w zakładce baza OC i AC prawidłowość decyzji ubezpieczyciela.

Jeżeli na podstawie wprowadzonych danych weryfikacyjnych (nr rej, VIN) nie znajdujemy ubezpieczenia sprawcy jest bardzo prawdopodobne, że sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia. Co wtedy?? Ubezpieczyciel w przypadku, gdy poszkodowany w kolizji nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia AC przekaże na pisemny wniosek poszkodowanego akta sprawy do UFG celem dalszej likwidacji szkody. Niestety jeżeli posiadają Państwo własną polisę dobrowolnego ubezpieczenia AC istnieje prawny obowiązek likwidacji szkody z pierwszeństwem wykorzystania polisy AC co oznacza szybszą wypłatę od własnego ubezpieczyciela ale jednocześnie naraża Klienta na  utratę zniżek z tyt. bezszkodowej jazdy. Warto w tym miejscu przytoczyć zapisy art. 38 ustawy (pobierz), który wskazuje na przypadki wyłączenia odpowiedzialności ZU z ubezpieczenia OCppm :

  1. polegające na uszkodzeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez  kierującego właścicielowi pojazdu; dotyczy to również sytuacji, w  której właściciel pojazdu mechanicznego, którym wyrządzono szkodę, jest właścicielem lub współwłaścicielem drugiego pojazdu, w którym  szkoda została wyrządzona; Wyłączenie to nie obejmuje szkody  wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w  zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych  pojazdów z tą samą firmą leasingową;
  2. w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu;
  3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,  wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznychnumizmatycznych i podobnych;
  4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmówiła Państwu wypłaty odszkodowania z OC sprawcy służymy pomocą prawną w zakresie dochodzenia roszczeń.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania